chứng chỉ đại lý tài biển

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển
20 Th1
Cơ sở pháp lý: - Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015; - Nghị định 160/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 147/2018/NĐ-CP; - Thông tư 13/2017/TT-BGTVT; 1....