đào tạo chuyên viên

Khảo sát nhu cầu đăng ký lớp QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính
20 Th6
  Bạn đang làm trong các cơ quan, đơn vị thuộc nhà nước. Bạn đang có dự định THI hoặc đang hoàn thiện hồ sơ...