hệ thống tài khoản kế toán

Hệ Thống Tài khoản Kế toán Theo TT133
24 Th1
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017 dành cho các...