Tài khoản 136

Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ
24 Th1
Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ 1. Nguyên tắc kế toán: a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ...