Tài khoản Phải thu khác

Tài khoản 138 – Phải thu khác
24 Th1
Tài khoản 138 - Phải thu khác 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải...