thực hành hải quan

HCM mở khóa nghiệp vụ hướng dẫn quyết toán hải quan
04 Th1
THÔNG BÁO MỞ KHÓA NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN: HÀNG HÓA GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI; HÀNG HÓA LÀ NGUYÊN LIỆU,...