điều kiện đổi sang biển vàng

Cách xác định xe kinh doanh vận tải phải đăng ký biển vàng
20 Th1
Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, từ ngày 01/8/2020, các xe kinh doanh vận tải đăng ký mới được cấp biển số màu vàng. Xe...