hạch toán tài khoản phải thu của khách hàng

Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng
24 Th1
Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản...