hệ thống tài khoản

Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng
24 Th1
Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có...
Tài khoản 111 – Tiền mặt – TT 133
24 Th1
NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 111 – TIỀN MẶT  -  Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi,...