học chuyên viên chính

Chiêu sinh khóa Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
12 Th11
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH            Căn cứ Nghị định...