hướng dẫn thuế xuất

Khóa tập huấn Cập nhật và hướng dẫn thuế xuất mới( TT 39 và NĐ 59)
24 Th7
THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA TẬP HUẤN CẬP NHẬT VÀ HƯỚNG DẪN THUẾ XUẤT MỚI VÀ THÔNG TƯ 39 & NGHỊ ĐỊNH 59   Kính gửi:...