quản lý doanh nghiệp

Khóa học quản trị kinh doanh
03 Th5
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH NGẮN HẠN        Nội dung chương trình được thiết kế thành 2 phần: Phần 1. Những...