tài khoản 112

Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng
24 Th1
Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có...