Tài khoản 128

Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
24 Th1
Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản...