Tài khoản 133

Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
24 Th1
Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế...