tài khoản 141

Tài khoản 141 – Tạm ứng
25 Th1
Tài khoản 141 - Tạm ứng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của...