TK 121

Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh
24 Th1
Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình mua,...