TT133

Tài khoản 111 – Tiền mặt – TT 133
24 Th1
NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 111 – TIỀN MẶT  -  Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi,...