Uncategorized

Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh
25 Th1
Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để xác định và...
Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
25 Th1
Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Nguyên tắc kế toán chi phí thuế...
Tài khoản 811 – Chi phí khác
25 Th1
Tài khoản 811 - Chi phí khác 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh...
Tài khoản 711 – Thu nhập khác
25 Th1
Tài khoản 711 - Thu nhập khác 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập...
Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh
25 Th1
Tài khoản 642 - Chi phí quản lý kinh doanh 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh các...
Tài khoản 635 – Chi phí tài chính
25 Th1
Tài khoản 635 - Chi phí tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt...
Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán
25 Th1
Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn...
Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất
25 Th1
Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi...
Tài khoản 611 – Mua hàng
25 Th1
Tài khoản 611 - Mua hàng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật...
Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính
25 Th1
Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh doanh...